BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR….

Almus Belediye Başkanlığına ait Erek Mahallesi Menekşeoğlu caddesinde Belediyemize ait bina içerisinde 220 m2 lik 1 restoran, 31 m2 lik 29 oda, (6 m2 balkon, 4 m2 banyo WC), 2 adet çamaşırhane (her biri 10 m2), 1 Adet Kazan Dairesi (40 m2) bulunan 2360 m2 lik ait Sağlıklı Yaşam Merkezi(Yaşlı Bakı evi), Konaklama, Apart otel ve Öğrenci yurt olarak kullanılabilecek taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

ALMUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ İHALE İLANI

 

MADDE-1 Almus Belediye Başkanlığına ait Erek Mahallesi Menekşeoğlu caddesinde Belediyemize ait bina içerisinde 220 m2 lik 1 restoran, 31 m2 lik 29 oda, (6 m2 balkon, 4 m2 banyo WC), 2 adet çamaşırhane (her biri 10 m2), 1 Adet Kazan Dairesi (40 m2) bulunan 2360 m2 lik ait Sağlıklı Yaşam Merkezi(Yaşlı Bakı evi), Konaklama, Apart otel ve Öğrenci yurt olarak kullanılabilecek taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

MADDE-2 KİRAYA VERİLECEK TESİS

     Sıra                                                             Muhammen                                            Geçici               İhale

     No: Mahalle:   Cinsi:       m2     :       Aylık Bedeli TL :     Yıllık Bedel              Teminatı               Saati:

       1-   Erek        Bina         2360           8.000.00                    96.000.00.TL      2.880.00.TL        14.00

MADDE 3-İhale açık artırma usulü ile 30.11.2018 tarih ve 14.00’de Encümen huzurunda yapılacaktır Bununla birlikte ihale bu tarihte yapılmaması durumunda aynı usül ve şartlar dâhilinde ihale 12.11/2018 çarşamba günü saat 14.00 de aynı yerde yapılacaktır.

MADDE 4- İhale için şartname bedeli 100.00 TL’dir. İhaleye katılabilmek için şartname almak ve geçici teminat yatırmak zorundadır.

MADDE 5-Belediyemize herhangi bir borcu bulunan şahıslar ve bunlara vekâlet edenler ihaleye katılamazlar. Katılsalar dahi yatırmış oldukları teminatları borçlarına sayılacaktır. İhaleye katılmadan önce Tahsilât servisinden Borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.

MADDE 6-Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 7-İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 5. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

         Taşınmazın kira ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 30.11.2018 tarihinde Cuma günü saat 12.00 ye kadar Almus Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

MADDE 8- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 9 – İş bu İhale şartnamesi 9 Maddeden İbarettir.


										
					
									

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Top